Spørgsmål og svar

Refusionen vil blive udbetalt månedsvis bagud.

Arbejdsgiver får altså udbetalt refusion én gang pr. måned.

Amaat – Den Grønlandske Barselsfond bestræber sig på at have færdigbehandlet arbejdsgivers ansøgning på refusion i løbet af 14 dage, efter al korrekt information er kommet frem til Barselsfonden.

Barselsfonden vil bede arbejdsgiver fremsende lønsedler for hele orlovsperioden. Dette gør Barselsfonden for at sikre, at den udbetalte refusion er på minimum det beløb, Barselsfonden giver arbejdsgiver i refusion.

Når lønsedler for orlovsperioden er kontrolleret og godkendt, afsluttes sagen ved Barselsfonden.

Finder Barselsfonden efter udbetalingen frem til, at arbejdsgiver har fået for meget udbetalt, vil Barselsfonden bede arbejdsgiver tilbagebetale det beløb, der er for meget udbetalt.

Som hovedregel kan en selvstændig erhvervsdrivende ikke modtage refusion ved Barselsfonden. Barselsfonden vil her henvise til at søge barselsdagpenge ved egen kommune.

For at modtage refusion skal ansøgningen for månedslønnede indeholde følgende dokumenter:

  • Ansættelseskontrakt eller lignende
  • 1 repræsentativ lønseddel
  • Svangerskabsattest og/ eller fødselsattest

 

For timelønnede:

  • Ansættelseskontrakt eller lignende
  • 13 repræsentative lønsedler fra de seneste 13 uger inden orloven
  • Svangerskabsattest og/ eller fødselsattest

Det følger af Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption § 27, stk. 2, at arbejdsgiver kan få refunderet 80% af den løn, medarbejderen sædvanligvis ville modtag i perioden.

Der kan dog ikke udbetales et lavere beløb end den til enhver tid gældende barselsdagpengesats pr. time, jf. barselslovens § 27, stk. 3. Minimumssatsen for 2021 var på kr. 100,47 pr. time.

Barselsfonden kan heller ikke udbetale et beløb der er højere end maksimumssatsen, som fastsættes hvert år af Inatsisartut på Finansloven. Maksimumssatsen var for 2021 kr. 125,00 pr. time.

Ja, medarbejderen har ret til løn under barsel.

Lønnen skal som udgangspunkt være 80% af den løn, medarbejderen normalt ville få.

Den udbetalte timeløn kan ikke være mindre end den til enhver tid gældende barselsdagpengetakst pr. time.

Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at udbetale en timeløn, der er højere end maksimumssatsen, jf. barselslovens § 27, stk. 4, medmindre andet fremgår af lønmodtagerens ansættelsesvilkår.

Ja, feriegodtgørelse regnes med i lønnen.

Arbejdsgiver skal, ud over løn under barsel, betale feriegodtgørelse/ løn under ferie.

Ja, det kan man godt.

Reglerne for indtrædelse følger af § 15 i barselsloven.

Der kan ske indtrædelse, når:

  1. den forælder, der holder orlov, afgår ved døden,
  2. den forælder, der holder orlov, ikke kan passe barnet på grund af alvorlig sygdom, eller
  3. der foreligger særlige omstændigheder.

Arbejdsgiver skal jf. barselslovens § 24, stk. 2 maksimalt udbetale for 40 timer pr. uge til en medarbejder på barsel.

Ligeledes kan arbejdsgiver maksimalt får refusion for 40 timer pr. uge fra Barselsfonden.

Barselsfonden udbetaler kun refusion til arbejdsgiveren fra de 4 ugers graviditetsorlov starter.

Det følger af barselslovens § 19, hvis orloven bortfalder den resterende del af orloven.

Dette gælder dog ikke de sidste 4 uger af forældreorloven jf. § 12, da denne efter § 13 kan tilrettelægges fleksibelt, eller udskydes efter § 14.

Orloven betragtes som afbrudt, hvis en lønmodtager vender tilbage på sin arbejdsplads og eksempelvis modtager løn, indgår i en vagtplan, genoptager sædvanlige arbejdsopgaver osv.

Orloven betragtes ligeledes som afbrudt, hvis orlovshaveren afholder ferie, uanset om dette er ferie med løn eller med feriegodtgørelse eller ferie egen regning.

For uddannelsessøgende betragtes orloven som afbrudt, hvis den uddannelsessøgende deltager i undervisning i en sådan grad, at den uddannelsessøgende kan betragtes som studieaktiv.

Orloven betragtes ikke som afbrudt ved deltagelse i kortvarige arbejdesrelaterede konferencer, kurser, temadage eller lignende.

Studerende kan ligeledes deltage i undervisning i begrænset omfang, uden at den uddannelsesforløbet kan betragtes som genoptaget.

Deltagelse i eksamen er ikke afbrydelse.